Kliniek Kop & Lijf

 • Neem contact op088 505 8100
 • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
 • Openingstijden8:30 uur -12:30 uur
Openingstijden8:30 uur -12:30 uur

B2B

Arbeidsrevalidatie bij Kliniek Kop & Lijf:

Actief werken aan arbeidsparticipatie en zelfregie 

 • Optimaliseren van het arbeidsvermogen
 • Voor medewerkers met pijnklachten en/of vermoeidheidsklachten (burn-out)
 • Duurzaam: gericht op oorzaken, gedragsverandering, instandhoudende factoren en zelfregie
 • Alles onder één dak
 • Structurele afstemming met alle betrokkenen
 • Direct aan de slag (geen wachtlijsten)

Over Kliniek Kop & Lijf
Kliniek Kop & Lijf is een multidisciplinaire gezondheidszorgkliniek voor revalidatie en re-integratie. Wij bieden medische en paramedische zorg op lichamelijk en psychisch vlak. Want bij Kliniek Kop & Lijf weten wij dat je lichaam en geest niet los van elkaar kunt zien. Speciaal aan het concept van Kliniek Kop & Lijf is de intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij het herstel betrokken zijn. Samen beoordelen we de best passende en meest effectieve aanpak. Dit leggen we vast in een behandelplan, met concrete, arbeidspecifieke doelen. De afspraken met de betrokken zorgverleners vinden allemaal op dezelfde locatie plaats. Deze zorgverleners stemmen de aanpak structureel af in het interdisciplinair overleg.

Het behandelteam bestaat in de basis uit een revalidatiearts, arbeidsfysiotherapeut, (GZ-)psycholoog en casemanager. Indien nodig kunnen wij andere behandelaren betrekken, zoals een ergotherapeut, manueel therapeut, maatschappelijk werker, psychomotorisch therapeut, beeldende therapeut, psychiater of psychotherapeut.

Geschikt voor
De arbeidsrevalidatie van Kliniek Kop & Lijf is bedoeld voor volwassenen met:

 • Arbeidsrelevante pijnklachten aan het bewegingsapparaat. Bijvoorbeeld aan rug, bekken, heup, nek, schouder. Ook fibromyalgie, hoofdpijn, SOLK (somatisch onvoldoende verklaarde klachten), WAD (whiplash) en KANS (klachten arm nek schouder) vallen hieronder.
 • Arbeidsrelevante vermoeidheidsklachten/burn-out. Ook vage of onbegrepen klachten.

Onder arbeidsrelevante klachten verstaan wij klachten die het arbeidsvermogen verminderen, die hinder, beperkingen of verzuim geven op het werk.

Alles onder één dak
Omdat wij voor vrijwel iedereen een passende oplossing kunnen bieden, hanteren wij op voorhand geen exclusie criteria. Wij kunnen zonodig intern schakelen naar de eerste lijn, zoals fysiotherapie, oefentherapie of basis GGZ. Tevens bieden we specialistische GGZ in de tweede lijn.

Doelstelling
Optimaliseren van het arbeidsvermogen is het hoofddoel. Dat kan functie specifiek of algemeen zijn. Veelal in het kader van re-integratie. Daarom bieden wij, naast arbeidsrevalidatie, ondersteuning bij de re-integratie: werkplekbezoek/-training en driegesprekken. Samen met u en de medewerker formuleren wij het hoofddoel en de subdoelen. De medewerker verbetert de arbeidsbelastbaarheid en het arbeidsgedrag. En leert de balans te (blijven) beheersen en zelf de regie hierover te voeren.

Diensten en tarieven
Uw vraagstelling staat centraal. Wij werken bij voorkeur op maat. Onderstaand een overzicht van de meest gebruikte modules en onze tarieven.

1. Consult en advies (intake)

Bij pijnklachten

 • Monodisciplinair: arbeidsfysiotherapeut – € 338
 • Monodisciplinair: revalidatiearts – Gratis (*) / € 390
 • Multidisciplinair: arbeidsfysiotherapeut, psycholoog én revalidatiearts – Gratis (*) / € 1033

Bij vermoeidheid/burn-out

 • Altijd multidisciplinair: psychotherapeut/ psychiater, psycholoog, fysiotherapeut, manueel therapeut én psychomotorisch therapeut – Gratis (*) / € 1033

(*) Gratis, mits een gerichte verwijzing voor chronische pijnklachten (medisch-specialistische zorg) respectievelijk voor chronische vermoeidheid met een DSM-V diagnose (specialistische GGZ) voorligt, van een arts (huisarts, bedrijfsarts of specialist). Anders gelden de tarieven zoals bovenstaand vermeld. Op basis van uw hulpvraag. Inclusief casemanagement, intern multidisciplinair overleg, verslag en telefonisch terugkoppelgesprek met  medewerker en opdrachtgever. Vrijgesteld van BTW.

2. Arbeidsrevalidatie

 • 6 weken intensief (*) monodisciplinair – € 2336 (excl. co-financiering zorgverzekeraar)
 • 6 weken intensief (*) multidisciplinair – € 4204 (excl. co-financiering zorgverzekeraar)
 • 12 weken intensief (*) monodisciplinair – € 3374 (excl. co-financiering zorgverzekeraar)
 • 12 weken intensief (*) multidisciplinair – € 5865 (excl. co-financiering zorgverzekeraar)

(*) Voorafgaand aan het intensieve programma vinden enkele startsessies plaats. Na het intensieve programma volgt een afbouwperiode met enkele nazorgsessies. De totale doorlooptijd komt daarmee op 8 respectievelijk 16 weken. De vermelde tarieven gelden in geval van chronische pijnklachten. Arbeidsrevalidatie bij chronische vermoeidheidsklacht/burn-out is altijd op maat en afhankelijk van de psychosociale problematiek en de fysieke en medische factoren. Inclusief casemanagement, interne multidisciplinaire overleggen, evaluaties (intern en met opdrachtgever), medische en niet-medische verslagen, terugvalpreventieplan en nazorg.

Exclusief de re-integratiemodules ‘werkplekbezoek’ en ‘driegesprek’.

Vrijgesteld van BTW.

3. Arbeidsmodule Werkplekbezoek

Advies en training/coaching met betrekking tot werkplek, werkhoudingen en werkgedrag. Ook als training-on-the-job (= meerdere werkplekbezoeken) in te zetten. Door: arbeidsfysiotherapeut.

 • Inclusief gezamenlijk vooroverleg met leidinggevende (hulpvraag, verwachtingen).
 • Inclusief kort verslag.
 • Exclusief reistijd (vanaf 0,5 uur à € 52 per uur)
 • reiskosten (à € 0,20 per kilometer)
 • Exclusief 21% BTW.

€ 405 per bezoek

4. Arbeidsmodule Driegesprek

Betrokkenen:

 1. Medewerker
 2. Werkgever (en eventueel extern betrokkenen)
 3. Deskundige(n) Kop & Lijf (arbeidsfysiotherapeut, psycholoog, revalidatiearts)

Praktische adviezen en tools voor een adequate werkhervatting. In kader van een re-integratieproces kunnen één of meerdere vervolgafspraken worden gemaakt. Op basis van uw hulpvraag.

 • Verslag optioneel tegen meerprijs (à € 78).
 • Exclusief reistijd (vanaf 0,5 uur à € 52 per uur) en reiskosten (à € 0,20 per kilometer).
 • Exclusief 21% BTW.

Afhankelijk van de gewenste deskundigheid – vanaf € 204 per gesprek

Uit onderzoek blijkt dat de toevoeging van arbeidsmodules aan een regulier revalidatietraject effectief en doelmatig is voor re-integratie. Door toevoeging van een werkmodule is de kans groter op toename van arbeidsparticipatie na 6 maanden follow-up (bron: Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde).

Daarnaast bieden we diverse diensten ter bevordering van de bedrijfsgezondheid. Onder andere:

 • Health check / gezondheidsprofiel
 • Individueel
 • Afdeling/bedrijf
 • Individuele leefstijl coaching
 • Workshop Gezond Werken
 • Workshop Balans en Energie

Klanten
Onze klanten en opdrachtgevers zijn:

 • Werkgevers (directie, management, P&O)
 • Bedrijfsartsen
 • Casemanagers
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars en verzuimverzekeraars (arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen)
 • Lestelschadeverzekeraars en –advocaten.

Snel starten
Bij verzuim telt iedere dag. De continuïteit van arbeidsprocessen kan in het geding zijn, andere medewerkers worden extra belast of een extra kracht moet worden ingehuurd. Loondoorbetaling bij verzuim kost gemiddeld € 230 per dag. Dat kan oplopen tot gemiddeld € 400 per dag in verband met kosten voor vervangend personeel, arbodienstverlening en begeleiding en re-integratie (cijfers TNO). Een werknemer met burn-out bent u gemiddeld 290 dagen kwijt. In 2016 was dat nog 167 dagen (cijfers ArboNed).

Wij starten direct na ondertekening van de offerte of opdrachtbevestiging. En maken de eerste afspraak binnen 5 werkdagen (mits de medewerker kan).

Co-financiering zorgverzekeraar
Voor de arbeidsrevalidatieprogramma’s kunnen wij co-financiering door de zorgverzekeraar aanvragen. Het bedrag dat wij ontvangen van de zorgverzekeraar brengen wij in mindering op de factuur.

Voorwaarden voor declaratie bij de zorgverzekeraar:

 • Een gerichte verwijzing van bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist;
 • Bij pijnrevalidatie dient sprake te zijn van eerdere eerstelijns behandelingen en moet de zorgverzekeraar onze machtigingsaanvraag goedkeuren;
 • Bij vermoeidheid/burn-out is een DSM-V diagnose vereist.

Zoals bij alle verzekerde basiszorg, geldt voor de medewerker zelf het eigen risico.

Aanmelden voor intake
Bent u arts (bedrijfsarts, huisarts of medisch specialist)? Dan kunt u verwijzen via ZorgDomein of via onze medisch verwijsformulieren. In geval van pijnklachten kiest u voor MSR (medisch specialistische revalidatie). In geval van vermoeidheidsklachten/burn-out kiest u voor S-GGZ. 

Svp het verwijsformulier beveiligd verzenden, bijvoorbeeld mailen als versleuteld bestand of verzenden per post. Ons adres: Nijverheidswerf 22,1402 BW Bussum.

Bent u geen arts? Gebruik dan ons contactformulier /contact/. Wij adviseren hier geen vertrouwelijke of medische informatie te vermelden. Als u het contactformulier invult, nemen wij contact met u op voor het bespreken van uw vraagstelling.

Vragen of een offerte aanvragen?
Heeft u vragen, wilt u een offerte aanvragen of wilt u een casus bespreken? Dat kan per mail, telefoon of via ons contactformulier.