Kliniek Kop & Lijf

  • Neem contact op088 505 8100
  • Ons adresNijverheidswerf 22, Bussum
  • Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur
Openingstijden8:30 uur - 17:00 uur

Privacy Policy

Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen wij heldere en transparante informatie geven over
hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum houden zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
– t.b.v. administratie en voldoening aan de regelgeving
– t.b.v. communicatie over beginnende en al beëindigde trajecten (nazorg)
– t.b.v. kwaliteitsdoeleinden zoals tevredenheidsvragenlijsten.
– Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
– t.b.v. financiële administratie
– Leverancier gegevens vastleggen t.b.v. juiste administratie en facturering
– t.b.v. contactpersonen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De behandelovereenkomst of abonnement;
– Het toestemmingsformulier
– Het contract, c.q. behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Gezondheidsgegevens;
– Verzekeringsgegevens;
– BSN;
– ID of paspoortnummer;
– Adres en Woonplaats;
– Website;
– LinkedIn;
– Bankrekeningnummer;
– Kopie van ID wanneer nodig

Uw persoonsgegevens worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling;
– Informatie over nieuwe zorgproducten of diensten versturen (bv. aankondiging Zorgdomein);

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Verwijzing;
– Vragen vanuit andere zorgverleners;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres;
– Telefoon;
– AGB;
– Praktijknaam;

Uw persoonsgegevens worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO);

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- /lobbycontacten en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten;
– Informatievertrekking over behandeltrajecten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via sociale media;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres
– Woonplaats
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Zorgverzekering;

Uw persoonsgegevens worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum verwerkt ten
behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres;
– Woonplaats;
– AGB-nummer;
– BIG-nummer;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Salarisgegevens;
– Kopie ID;
– BSN-nummer;
– Bankgegevens;
– Burgerlijke staat;
– Kopie Diploma;

Uw persoonsgegevens worden door Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Loonbelastingverklaring en kopie van ID worden 5 jaar na dienst behouden en nadere gegevens 2 jaar na uit dienst;

Sollicitatiegegevens worden 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure behouden. Wel kunt u toestemming geven om uw gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor u komt. Een termijn van maximaal 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure is hiervoor behouden.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
– Het verzorgen en verwerken van verwijzingen;
– Het verzorgen van de (financiële) administratie;
– Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
– Het verwerken van declaraties of banktransacties;
– Het verwerken van de fitness gegevens

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid (en waar kan een smsverificatiecode) op al onze systemen;
– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;
– Fysieke persoonsgegevens worden achter gesloten deuren bewaard;

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor  kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U kunt een mail sturen naar fg@kliniekkopenlijf.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op! Stuur een mail naar info@kliniekkopenlijf.nl of info@fysio-bussum.nl of bel ons op 088-8802300.

Contactgegevens
Kliniek Kop & Lijf en Fysio Bussum

Nijverheisdswerf 22
1402 BW Bussum
info@kliniekkopenlijf.nl
info@fysio-bussum.nl